Sjørring Håndværker- & Borgerforening

Vedtægter

§1
Foreningens navn er Sjørring Håndværker- og Borgerforening.
Foreningens formål er at varetage borgernes interesser med de midler, der står til rådighed.

§2
Som medlemmer kan optages alle med interesse for og tilknytning til Sjørring, Thy.

§3
Generalforsamlingen finder sted i april.

§4
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 1 suppleant.
Medlemmerne af bestyrelsen vælges for 2 år.
Suppleanter vælges for 1 år.
Ved 1. møde efter generalforsamlingen konstitueres bestyrelsen sig ved valg af formand, 
næstformand, kasserer samt sekretær.

§5
Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel i de stedlige blade. 
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes hvis 1/5 af alle medlemmer 
eller et flertal af bestyrelsen kræver det.

§6
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer for 2 år, dog første gang for et år, 
disse gennemgår kritisk regnskabet senest 1. april.
På samme generalforsamling vælges en suppleant for hele bestyrelsen

§7
Vedtægtsændringer kan kun foretages på en generalforsamling.

§8

Valg af bestyrelse skal foregå skriftlig og højst opnået antal stemmer er valgt, genvalg kan finde sted, 
men efter valgperioden kan nægtes modtagelse af genvalg. 2 vælges det ene år, 3 det andet år.

§9
På den ordinære generalforsamling følges følgende dagsorden

1.        Valg af dirigent.

2.        Formandens beretning for det forløbne år.

3.        Plan for det kommende år.

4.        Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse

5.        Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6.        Valg af suppleant.

7.        Valg af revisor.

8.        Behandling af forslag fra bestyrelsen.

9.        Behandling af forslag fra medlemmerne.

10.     Fastsættelse af kontingent.

11.     Eventuelt

§10
Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem, som arbejder imod foreningens arbejde og dens love.
Et ekskluderet medlem kan indanke sin sag for den ordinære generalforsamling 
og skal genoptages dersom flertallet stemmer herfor.

§11
Alle fremmødte medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.

§12
Kontingentet opkræves 1 gang årligt i maj måned og fastsættes på generalforsamlingen jævnfør dagsorden.

§13
Medlemmer kan indbringe forslag til behandling på generalforsamling senest 8 dage før ordinær generalforsamling, ved at indsende skriftlig motiveret forslag til bestyrelsen.
Rettidige indkomne forslag skal optages på dagsorden.

§14
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtigelser.

§15
Ved opløsning af foreningen overgår evt. formue til almennyttig formål i Sjørring området.

§16
Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne stemmer herfor. Er der ikke så mange tilstede, indkaldes til en ny generalforsamling, som skal være den afgørende.
Dog skal 3/4 af alle de tilstedeværende stemme herfor.
Den afsluttende generalforsamling vedtager anvendelse af formuen - jævnfør §15.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 18. januar 1934.
Ændret maj 1968, maj 1995 og maj 2001.

Bent Landbo
Formand

Tilbage