Sjørring Håndværker- & Borgerforening

Nyt fra bestyrelsen

Konstituering 2013

Beretning til generalforsamlingen 2011

Beretning til generalforsamlingen 2010

Beretning til generalforsamlingen 2009

Nyt fra Sjørring Håndværker- og Borgerforening

 

Konstituering 2013

Sjørring den 16/5-13

Bestyrelsen i Sjørring Håndværker – og borgerforening har konstitueret sig efter generalforsamlingen den 22/4-13

Ny formand er Karin Fenger Madsen, næstformand og Fælledansvarlig Per Lukassen, kasserer Bit Skinnerup, sekretær Dorthe Jensen, ordinært medlem Jannik Holm og suppleant Steen Christensen.

Det første arrangement bliver Sankt Hans festen på Fælleden den 23/6. I løbet af efteråret arrangerer Sjørring Håndværker- og borgerforening et førstehjælpskursus for medlemmer, i samarbejde med Sjørring Hallen. Vi inviterer også til Tour de Sjørring i januar-februar måned. Udover de mere sociale arrangementer vil bestyrelsen også arbejde videre med planerne om forskønnelse af byen i samarbejde med flere erhvervsdrivende

Til toppen

Beretning til foreningens generalforsamling tir. 26. april 2011

Medlemskab:

I 2010 lykkedes det at fastholde det pæne medlemstal ca. 190 husstande. Det er nok på det nærmeste det højeste medlemstal, vi kan forvente at opnå, hvis vi da ikke ligefrem skal ud i oplandet og stemme dørklokker. Der er dog grund til at opfordre især beboere inden for bygrænsen, der endnu ikke er medlemmer, til at indmelde sig. Et højt medlemstal sikrer foreningens berettigelse til at tage initiativer til gavn for byen og oplandet.

”De´ ska´ vi te´ ” – www.sjørring.net – andre informationskilder

Pjecen udsendte vi for i hvert fald foreløbigt sidste gang for halvåret august-februar. Som vi allerede omtalte på sidste års generalforsamling har vi i de sidste par år overvejet at stoppe udgivelsen, da interessen fra områdets foreninger for at aflevere stof/aktivitetsoversigter har været faldende. Til gengæld har vi brugt byens opslagsmuligheder flittigt.

Årsagen til foreningernes dalende interesse for ”De´ ska´ vi te´ ” er sandsynligvis, at alle foreninger efterhånden har oprettet fine hjemmesider, hvor det er muligt at holde medlemmerne og andre interesserede informeret om aktiviteterne, og hvor det er meget lettere at opdatere aktivitetskalenderen.

Bestyrelsen besluttede derfor at undlade at udsende pjecen i dette forår og så afvente evt. protester. Foreløbig er vi absolut ikke blevet bestormet af den grund. Det tolker vi foreløbig som et tegn på, at folderen ikke er savnet.

Vi er naturligvis villige til at genoverveje beslutningen, hvis der måtte komme kraftige ønsker om det. Men vi tror, at papirudgaver er på vej ud. En form for fælles kvartalsavis for foreninger, forretninger, servicefirmaer mv. kunne måske overvejes.

Til gengæld vil vi fremover opprioritere netportalen www.sjørring.net. Ud over at være Håndv.- og Borgerforeningens ”netavis”, kan den jo også benyttes som en indgangsportal til stort set alle lokale foreningers hjemmesider, lige som også områdets forretninger og servicevirksomheder kan findes her.

Den eneste ulempe er, at der fortsat er nogle ældre borgere, der ikke har adgang til nettet.

Bjarne Christensen, som sidste år i nødens stund sprang til som webmaster, er indstillet på at deltage i videreudviklingen af www.sjørring.net. En udvikling til en decideret elektronisk ”lokalavis” kunne være målet.

Efterhånden findes der et større antal digitale muligheder, hvor foreninger kan komme ud med aktiviteter og nyheder, bl.a. ”Borgerne skriver” i Thisted Dagblads netavis og som noget helt nyt www.thistednyt.dk, hvor Håndv.- og Borgerforeningen har oprettet en side, hvor alle vore aktiviteter fremover vil blive indrykket, lige som vi her vil forsøge at bringe en del lokale nyheder. Så gå med jævne mellemrum ind på www.thistednyt.dk.

Asfaltarbejder mv:

Det er vist almindeligt kendt, at Teknisk Forvaltnings kasse til asfalteringer efter to hårde vintre er på det nærmeste er tom. Derfor har det ikke været muligt – trods ihærdige forsøg – at få totalrenoveret hverken den lille P-plads ved kirken eller Bakkevej. Begge områder er i en syndig forfatning, men desværre, må vi nok væbne os med tålmodighed og håbe på, at de værste huller dog må blive lappet nødtørftigt. For nylig lykkedes det faktisk købmanden og Sparekassen at få lappet de værste hulle på Bakkevej.

På trods af den slunkne kommunekasse har vi fået skriftligt tilsagn om, at kommunen vil udføre en tiltrængt reparation af trappen fra den store kirke-P.-plads til Næstrupvej i løbet af 2011.

Fjernvarmenet til Sjørring:

Thisted kommune arbejder fortsat med fremtidens varmeplan, hvor man bl.a. vil forsøge at udbygge og forbinde de allerede eksisterende fjernvarmeværker og i den forbindelse udvide dækningsområderne.

P.gr. af voldsom snestorm blev bestyrelsen forhindret i at deltage i et stort informationsmøde om sagen i slutningen af november 2010. Men det har ikke afholdt os fra at holde kontakten med Thisted Fjernvarmeværk i live, så Sjørring ikke bliver glemt, hvis det lykkes for kommunen at gennemføre den store forkromede plan. Men det kræver bl.a. visse godkendelser fra Christiansborg, (mængden af affaldsforbrændingen – frigørelse fra binding til Naturgasselskabet mv.) så en løsning er under ingen omstændigheder lige om hjørnet, og det er vanskeligt at komme med et kvalificeret bud på, hvornår en afklaring er på plads. Det er beklageligt, da mange Sjørringboere inden for en nærmere fremtid nok skal have udskiftet de gamle gasfyr fra slutningen af 1980-erne.

”Hold-byen-ren”- kampagne:

I lighed med tidligere år afholdt foreningen igen i foråret 2010 og 2011en ”Hold-byen-ren”-aften.

Pæn – men absolut ikke prangende - opbakning fra byens borgere, ca. 15-18 var mødt op (heraf udgjorde bestyrelsen en betydelig del).

Advents- og julearrangement:

Atter i 2010 var foreningens adventsarrangement pænt besøgt på trods af det ret barske vintervejr, der i hvert fald forhindrede en del ældre i at nå frem: Ca. 150 mennesker deltog i lotteriet med 50 fine præmier, sponsoreret af lokale erhvervsdrivende. Tusind tak for det. Alle nød den gratis gløgg og æbleskiver (sponsoreret af den lokale Super Spar købmand).

Langt de fleste deltog derefter i fakkeltoget gennem byen til juletræstændingen på den grønne plads. Nisseparret var i år Kim Knudsen og Tove Skinnerup.

Byens juletræ – det højeste i adskillige år – var skænket af Jytte og Jørgen Kaasgaard i Kallerup. Mange tak for det. Herved sparede vi faktisk omkring 1500 kr.

Også stor tak til Juul for arbejdet med transport og hjælp ved opstilling.

Aftenen sluttede med julekoncert med Klitmøller Gospelkor i kirken. Det blev en herlig koncert, men publikum var desværre ikke helt så talstærkt, som koncerten fortjente. Derfor (og måske også lidt af økonomiske årsager) har vi foreløbig besluttet at droppe denne del af julearrangementet i 2011. Til gengæld er der planer om at udvide programmet på skolen og måske placere det sidst på eftermiddagen i stedet for om aftenen. Tak til Lilian Linde og Peder Kristensen og kirkebetjeningen for velvillig bistand i kirken.

”Syng sammen”-arrangementer:

Foreningen har sammen med menighedsrådet i Sjørring-Thorsted været medindbyder til 3 sangaftener i hhv. Sjørring og Thorsted. Aftenerne har været velbesøgt med mellem 35 og 65 deltagere.

Vi er med i videreførelsen af tilsvarende arrangementer i år. Heraf har det første allerede været afholdt 2. marts i Thorsted kirke. To tilsvarende følger.

Midtvejs i arrangementet serveres et lille traktement. Alle musik- og sangglade mennesker - også ikke kirkeinteresserede - kan i høj grad have glæde af at være med disse aftener. Gratis deltagelse. Menighedsrådet skal roses for dette initiativ, som på fornem vis supplerer byens udbud af kulturelle arrangementer.

Kunstudstilling og Kunst- og Vinmesse:

Foreningen deltager stadigvæk i et udvalg, der sammen med Sjørring Kunstforening arrangerer løbende kunstudstillinger i Sjørring Idræts- og Kulturcenter. I det forløbne år har 7 eller 8 forskellige Thy-kunstnere udstillet billeder og derved været med til at sætte kolorit på Centrets aula.

Sammen med Kunstforeningen og Sjørring Idræts- og Kulturcenter var vi arrangører af ”Kunst- og Vinmessen 2010”. 52 kunstnere og 5 vinfirmaer udstillede, der var musikalsk underholdning og smagsprøver. Ikke mindre end ca. 1200 publikummer besøgte messen, som takket være velvillige sponsorer endda gav et pænt overskud.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de tre initiativtagerforeninger faktisk er en smule stolte af dette arrangement, som vel må siges at være den største enkeltstående kulturbegivenhed af sin art – i hvert fald i Thy -, og som var i stand til at trække folk til byen fra et meget stort geografisk område.

Succesen gentages i udvidet omfang søn. den 30. okt. 2011. Vi får igen brug for en masse hjælpere. Så noter allerede nu den 30. okt.

Sjørring Fælled:

Vedligeholdelse og udbygning af Fælleden er en tilbagevendende opgave for foreningen. Også i det forløbne år, er der sket mange ting her:

Lørdag den 10. april 2010 havde vi den årlige ”Arbejdsdag på Fælleden”, hvor der blev ryddet op og ryddet ud i træbeplantningen. Et arbejde, som et mindre arbejdshold med Per Lukassen som sjakbajs løbende har fortsat. Desværre er der gået sygdom i mange asketræer og selv sagkyndig rådgivning har ikke kunnet kurere træerne. Ligeledes blev der ryddet op i området ved BMX-banen, som i øvrigt i årets løb har været flittigt benyttet af byens børn.

Bestyrelsen var stærkt repræsenteret på oprydningsdagen, og vi kunne sagtens have brugt lidt flere hænder. Men stor tak til dem, der mødte op.

En tilsvarende arbejdsdag på Fælleden har vi strøget i år, da Per mener, at han løbende er i stand til at samle et par mand til det fornødne, når der er et aktuelt behov. Foreløbig er borde og bænke stillet frem. Så Fælleden er klar til at modtage besøgende både med og uden kaffe- og madkurv.

Det sidste par år er der sket en stigende vækst af grøde i Fælledsøen. Bestyrelsen besluttet derfor at leje et professionelt grødeskærefirma til at rense op. Det skete i juli måned og viste sig at være et ganske omfattende arbejde, der stillede store krav til maskineriet. Takket være en forstående entreprenør slap vi med en udgift på ca. 9000 kr. for over 20 timers arbejde med både mand, båd med grødeskærer og gravemaskiner. Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond hjalp med at dække udgiften med en gave på 5000 kr. Tak til fonden.

Efter de erfaringer, vi gjorde os i 2010, har vi helt opgivet selv at anskaffe maskineri til opgaven, men vil fortsat benytte professionel arbejdskraft i fornødent omfang. Måske skal arbejdet gentages denne sommer for at holde grøden nede på et rimeligt niveau.

Fælleden er stadigvæk et stort aktiv for byen og bruges faktisk flittigt af både enkeltpersoner og grupper, bl.a. dagplejemødre, børnefødselsdage, børnehaver fra både Sjørring og Thisted, friluftsgudstjeneste, lige som nogle hele skoleklasser har afholdt forældreaftener og i enkelte tilfælde overnattet her.

Per Lukassen gør en kæmpeindsats, for at Fælleden hele tiden er velholdt. Stor tak til Per for det, og også tak til Thisted kommune, som sørger for græsslåningen.

Foreningen modtager meget gerne forslag til fortsatte forbedringer af Fælledens anvendelsesmulig-heder – og også periodisk et par hænder til hjælp ved vedligeholdelsen.

 Skt. Hansaften: Et af de tilbagevendende arrangementer på Fælleden er byens Skt. Hansaften:

Igen i 2010 deltog ca. 200 mennesker i foreningens Skt. Hansaften på Fælleden. Her hyggede vi os med snobrødsbagning, pølsestegning, kaffe, kage, øl og vand, og ikke mindst en fortrinlig båltale ved den nye forstander på Sjørringvold Efterskole, Paw Hansen. Og så varmede vi os ved byens hidtil største og flottede bål med en rigtig heks fremstillet af skolens sfo.

En rigtig fin aften.

Garderobetjeneste:

Håndv.- og Borgerforening ønsker ikke at konkurrere med byens øvrige foreninger om indtægtsgivende arrangementer. Vores opgave er først og fremmest at være byens talerør opad i systemet og desuden at tage initiativer, der fremmer byens udvikling. Derfor er foreningen i meget høj grad afhængig af medlemskontingentindtægterne.

Men da det jo ikke er gratis at drive forening (blot det at sørge for, at byen har et juletræ, koster omkring 5000 kr.), har bestyrelsen for at styrke økonomien igen i det forløbne år påtaget sig at agere garderobetjeneste ved hhv. Boldklubbens Kandis-fest og Håndboldklubbens julefrokost. Tidligere lå gæsternes overtøj og flød forskellige steder i hallen, nu er der faktisk system og orden i tingene. Og så har foreningen tjent en smule penge (ca. 6000 kr. pr. gang) ved at gøre folk en tjeneste, så vi har fået råd til at investere i 500 gode tøjbøjler, som nu findes i Idræts- og Kulturcenteret.

Tak til de frivillige garderobemedhjælpere, der som tak for hjælpen får mange spændende og specielle samtaler med både opløftede – og i nogle tilfælde også meget trætte festdeltagere.

Lokalplan Voldgade:

I slutningen af 2009 fremsendte foreningen udtalelse til kommunen om lokalplanen for udstykningen af gartner Jensens tidligere gartnerijord langs kanalen nordvest for Voldgade.

Lokalplanen blev efterfølgende godkendt i en form, som foreningen kunne være tilfreds med.

Både areal og den gamle bebyggelse er nu overtaget af tømrerfirmaet Brd. Sloth i Thisted, men på grund af  en vis økonomisk krise er deres planer om opførelse af andelsboliger sat på stand by.

Hvorom alting er, så ville det være godt i det mindste at få grundet ryddet. Men det kan foreningen ikke sikre. Men skulle naboerne i området ønske at tage et initiativ i den retning, vil foreningen meget gerne støtte sagen.

Fælles foreningsmesse:

Søndag den 19. september 2010 deltog foreningen med en stand på den fælles foreningsmesse, som Sjørring-Thorsted Menighedsråd havde taget initiativ til. På standen viste vi en power point præsentation med ca. 90 billeder af byens gamle forretninger op gennem 1900-tallet og afspillede et par videoer fra tidligere afholdte arrangementer, bl.a. det store ”Middelalderbryllup” (år 1998) og ”Bytinget” på Fælleden (år 2000). Af filmene sås det ganske tydeligt, at en del af de aktivt medvirkende Sjørringborgere var blevet lidt mere ”grå i toppen” i de forløbne år. – Ingen nævnt – ingen glemt.

Nedlæggelse af jernbaneoverkørsler/overgange langs Thybanen:

Tirsdag 2. febr. 2010 afholdt Banestyrelsen orienterende møde om nedlæggelse af et stort antal overgange/overkørsler over banesporet mellem Struer og Thisted. AC deltog for Håndv.- og Borgerforeningen. I og omkring Sjørring foreslås de to private overkørsler umiddelbart syd for Sjørring by nedlagt og erstattet af grusvej fra de 4 berørte ejendomme med tilslutning til Kumlvej øst for kirken.

Desuden foreslås overgangen fra Brogårdsvej til Vorupørvej (over for købmanden) nedlagt/lukket med opsætning af ikke passérbart hegn, så al gående og cyklende trafik fra hele den østlige del af byen henvises til overkørslen fra Næstrupvej til Vorupørvej.

Bestyrelsen besluttede at gøre indsigelse mod nedlæggelsen af overgangen fra Brogårdsvej til Vorupørvej, bl.a. med den begrundelse, at Sjørring by derved ville blive endnu mere opdelt med større afstande, mere kørende trafik og flere parkerede biler på forretningsstrøget til følge.

Vi har fået bekræftelse på, at Banestyrelsen har modtaget vores indsigelse, men ikke fået svar på, om den bliver imødekommet. Det eneste vi p.t. ved er fra Thisted Dagblad i begyndelsen af marts, hvor det oplyses, at de mange indsigelser til hele projektet endnu ikke er færdigbehandlet, og at arbejdet med gennemførelsen næppe påbegyndes før tidligst i 2012 og derefter vil forløbet over flere år.

Kontingentfastsættelse:

Medlemskontingentet i Håndv.- og Borgerforeningen blev i 2010 hævet fra 125 kr. for en husstand og 75 kr. for enlige til hhv. 150 kr. og 100 kr. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2011.

Generalforsamlingen træffer endelig beslutning.

”Den Røde Port”:

”Den røde port” har gennem hele 1900-tallet været et vartegn for Sjørring Volde. Og den er senest renoveret i 1970-erne.

På generalforsamlingen i 2010 stillede foreningen i udsigt, at vi i løbet af vinteren ville tage initiativ til en ny gennemgribende renovering af ”Den Røde Port” ved Sjørring Volde. Flere af de fremmødte på generalforsamlingen gav endda tilsagn om at ville hjælpe med arbejdet.

Siden efteråret 2009 har porten været skilt ad og deponeret hos Anders og Henny Østergaard, som velvilligt har stillet deres værksted til rådighed.

Sagen har siden da figureret på stort set alle bestyrelsesmøderne og efter en række forhandlinger med hhv. Statsskovvæsenet og nu for nylig i samråd med Thisted Museum er vi nu kommet frem til en foreløbig beslutning:

Porten skal renoveres og genopstilles, men med en placering ca. 10 m tættere på Vorupørvej end hidtil og der skal samtidig etableres fodhegn på begge sider, så indgangen til voldstedet skal foregå gennem porten.

Men flytningen – med deraf følgende støbning af nyt fundament - medfører, at arbejdet bliver både meget mere omfattende og en hel del dyrere end først antaget. Derfor søger vi p.t. Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond om tilskud, da foreningen ikke selv kan finansiere projektet, men nok kan rekruttere frivillig arbejdskraft til renoveringen.

Svaret på ansøgningen vil foreligge 1. juni. Først herefter ved vi med sikkerhed, hvornår arbejdet kan påbegyndes.

Sjørrings fremtid:

Per og Arne deltog i møde med byens og omegnens erhvervsvirksomheder 12. april. I alt 20 deltagere. På mødet gav Hå.- Borgerf. Et kort oplæg om tanker om byens fremtidige udvikling, herunder en oversigt over byens stærke og svage sider.

Ved mødets slutning nedsattes et udvalg, som i løbet af efteråret 2011 skal samles for at udarbejde oplæg til videre arbejde med visioner og udviklingsmuligheder. Udvalget består af flg.: Kaj Thomsen, Sparekassen Limfjorden, Kaj Højland, Højland Auto, Jeppe Yde, Sjørring Bageri, samt repræsentanter fra Håndv.- og Borgerforening. Sidstnævnte indkalder til det første møde i udvalget.

Overvejelser om fremtidige foreningsopgaver:

Videreudvikling af www.sjørring.net.

Evt. stop for uddeling af ”Dé  ská  vi té”.

Generel udvikling af lokalsamfundet Sjørring, herunder markedsføring af byen både udad- og indadtil. (Jf. møde med handlende og servicevirksomheder 14. april 2011.)

Gade- og trafiksanering gennem Sjørring by.

Benzintankstation i byen.

Renovering af Den Røde Port ved Sjørring Volde.

Fortsat udvikling af Fælleden.

Fjernvarme til byen.

Markedsføring af byggegrundene ved Frejasvej.

Tak:

Tak til alle, der i det forløbne år har støttet foreningen på forskellig vis, f.eks. ved frivilligt arbejde, sponsorering og ved almindelig deltagelse i foreningens aktiviteter.

Tak til bestyrelseskolleger og deres ægtefæller. I har alle - ikke blot ydet en stor indsats til gavn for Sjørring, - men også været rigtig hyggelige at være sammen med, bl.a. gennem villighed til at deltage i ajourføring af fælles viden om, hvad der foregår i byen – af enhver aktuel art.

Speciel stor tak til Per, som gør en kæmpe indsat for vedligeholdelse og forbedring af Fælleden.

Til toppen

Nyt fra Sjørring Håndværker- og Borgerforening

Fælleden:

I løbet af foråret og sommeren 2010 er der sket en del vedligeholdelsesarbejder på Fælleden. Beplantningen er blevet udtyndet, stierne renset, og der er skåret grøde i søen, så vandspejlet igen blev synligt.

Hele sommeren har Fælleden været flittigt benyttet, bl.a. af byens dagplejemødre, hundeluftere, børnehaver fra nær og fjern, skoleklasser og unge mennesker, der har hygget sig.

I slutningen af oktober bliver borde og bænke sat i depot, så de kan være i god stand til foråret.

www.sjørring,net:

Byens fælles hjemmeside har skiftet webmaster. Efter flere års flittig indsats med oprettelse og vedligeholdelse af siden har Jørgen Poulsen nu overladt arbejdet til Bjarne Christensen, som med glæde modtager stof til siden.

Bjarne kan kontaktes på tlf. 97 97 14 46 eller mail bjarne.r.christensen@skolekom.dk.

Arrangementer:

Skt. Hansaftensarrangementet var som sædvanligt velbesøgt. Ca. 250 mennesker hyggede sig med forfriskninger og fællessang og lyttede til en positiv båltale, som blev holdt af den nye forstander på Sjørringvold Efterskole, Paw Hansen. Derefter nød vi bålets varme og de høje flammer, der smukt spejlede sig i Fælledsøens vand.

Søndag den 19. sept. deltog foreningen sammen med 10 andre af byens foreninger i den lokale Foreningsmesse i Sjørring Idræts- og Kulturcenter, som blev besøgt af ca. 250 gæster. På Håndv.- og Borgerforeningens stand kunne publikum bl.a. gense glimt fra det store lokale friluftsspil, ”Bryllup i Middelalderen” fra 1998, hvor en række af byens kendte ansigter med Annette og Bent Landbo i spidsen optrådte. Desuden var der mulighed for at se billeder fra byens gamle forretninger og virksomheder gennem 1900-tallet og endvidere tipse om byens historie.

Søndag den 31. okt. er foreningen medarrangør af den store ”Kunst- og Vinmesse 2010”. Ikke mindre end 52 kunstnere og kunsthåndværkere udstiller, og 5 vinfirmaer præsenterer deres velsmagende produkter. Næsten 40 frivillige er involveret i det store arrangement, hvor hele Idræts- og Kulturcentret vil være i brug, og der forventes mellem 1000 og 1500 besøgende.

Søndag den 28. nov. afholdes årets advents- og julearrangement:

Kl. 18.00-19.15: ”Komsammen” på skolen med æbleskiver, gløgg, fællessang, lotteri og om muligt lidt musikalsk underholdning.

Kl. 19.15-19.40: Fakkeltog til byens ”grønne torv”, hvor juletræet tændes, og der uddeles slikposer til børnene.

Kl. 20.00-21.00: Koncert med Klitmøller Gospelkor i Sjørring Kirke.

Den Røde Port:

Sagen om evt. genopstilling af Den Røde Port på Sjørring Volde har endnu ikke fundet en endelig afklaring. I øjeblikket overvejer Thisted Museum sagen, bl.a. om muligheden for at flytte porten lidt tættere på Vorupørvej i forhold til den hidtidige placering, som på grund af den træfældning, der er sket, forekommer ganske umotiveret. Porten er indtil videre deponeret hos Anders og Henny Østergaard, som velvilligt har stillet plads til rådighed.

Porten i 1952

Porten fjernes

Hvis Museet vurderer, at porten bør genopstilles, vil der blive behov for en håndfuld dygtige lokale ”gør-det-selv håndværkere” til at forestå en tiltrængt renovering af den ca. 100 år gamle egetræsport.

Kontakt til Thisted Kommune:

I løbet af året har foreningen med større og mindre held korresponderet med Thisted kommune om bl.a. renovering af den østligste del af Bakkevej (foreløbig uden større effekt), reparation af trappen fra Næstrupvej til Sjørring Kirkes store P-plads (vil ske i 2011) og forlængelse af fortovet på Næstrupvej forbi Præstegårdsvejs udmunding og frem til Runevejs udmunding. I den forbindelse har kommunen meldt tilbage, at et sådant anlæg, der bl.a. er ønsket af børnefamilier i Runevejskvarteret for at sikre trafikken til børnehaven og skolen, kræver medfinansiering fra lodsejerne på strækningen. Om det er en mulighed undersøges i øjeblikket.

Til toppen

Beretning til foreningens generalforsamling 26. april 2010

 Medlemskab:

Straks efter bestyrelsens konstituering i april sidste år uddeltes indbetalingskort medfølgende en kort orientering om foreningens aktiviteter i det forløbne år, samt overordnede planer for det følgende år. Aktuelt antal husstandsmedlemmer 145 + 45 enlige, i alt 190 medlemsskaber. Højeste medlemstal i mange år.

 ”De´ ska´ vi te´ ”

Pjecen udsendt halvårligt – januar og august. – Tryksponsorer har i år været: Sparekassen Thy og Sjørring skole.

Nogle foreninger/institutioner er flittige til at benytte tilbuddet, andre er mindre interesseret. Alt i alt forekommer interessen for at være med i pjecen dog at være faldende. Overveje at satse mere på den elektroniske udgave, som er lettere at supplere, redigere og distribuere via www.sjørring.net. Den eneste ulempe er, at der fortsat er nogle ældre borgere, der ikke har adgang til nettet.

På et nyligt afholdt fællesmøde mellem en række af byens foreninger blev ideen om en fælles ”sogneavis” luftet. Vi vil følge op på ideen. Et sådant lille blad, f.eks. omdelt 4 gange årligt, ville være et fint medie for fælles annoncering af diverse begivenheder i byen.

 Netportalen www.sjørring.net:

Alle lokale foreninger, institutioner, forretninger, virksomheder har her mulighed for at præsentere sig og orientere om deres virksomhed.

Mulighed for lokal nyhedsopdatering og debat- og samtaleforum (Sidstnævnte endnu kun lidt udnyttet, men bør overvejes udbygget).

Ved gen generalforsamlingen i 2009 luftede vi planer om at udbygge www.sjørring.net. Desværre er der i en periode sket det modsatte, bl.a. fordi Jørgen af tidsmæssige grunde har opsagt sit frivillige arbejde som webmaster, efter at han i en årrække har gjort en meget flot indsat med både oprettelse og vedligeholdelse af hjemmesiden. Vi skylder Jørgen en meget stor tak for indsatsen.

Heldigvis har Bjarne Christensen nu lovet at overtage arbejdet, og vi vil derfor fastholde vores vision om yderligere udvikling af byens netportal.

Byggemodning på Frejasvej:

Efter flere års intens pres på Thisted kommune, lykkedes det endeligt at få byggemodningen gennemført, efter at vi også i sommeren 2009 måtte presse på for at holde t rimeligt tempo i forløbet. Endelig 1.dec. 2009 blev de 17 nye parcelhusgrunde udbudt til salg (minimums stk.-pris omkring 300.000 kr.). På dette tidspunkt var finanskrisen på sit højeste, og det er sandsynligvis årsagen til, at kun 2 (muligvis 3) af grundene er solgt.

Alle byens borgere har en opgave i at reklamere for disse grunde, så Sjørring fortsat kan tiltrække nye borgere, så byen ikke stagnerer. Hver ny borger er jo potentielle kunder i byens butikker og andre håndværks- og servicefag.

 Asfaltarbejder i 2009:

Renoveringen af Ebbesvej, Dissinggade og Jacobsvej blev en langvarig og besværlig affære. Et forløb, som Thisted kommune sikkert har lært en del af. Men resultatet kan vi vel overordnet set glæde os over, om end visse løsninger næppe er ganske ideelle.

Bedre gik det imidlertid ikke i forbindelse med sidste sommers gravearbejde i byens centrum, hvor diverse rør og kabler skulle udskiftes. Graveperioden var ganske urimelig lang, selv om Håndv.- og Borgerforeningen undervejs pressede på og da også modtog en beklagelse af det langsommelige forløb. Men da vi opfordrede til at yde byen kompensation for bøvlet i form af asfaltering af udkørslen fra Bakkevej til Vorupørvej og den lille P-plads ved kirken, var kommunens kasse total tømt. En kold vintermorgen kl. 07.30 blev jeg på et møde med vejafdelingen belært om, at vi i Sjørring absolut ikke skulle forvente yderligere asfaltarbejder i en nærmere fremtid. Kun livstruende huller vil blive repareret. (Om der ved livstruende huller skal forstås huller så dybe, at man kan blive væk i dem, står ikke hel klart for mig).

Så må vi til gengæld glæde os over, at det i 2009 dog lykkedes at få den store P-plads ved Næstrupvej total renoveret. Vi har takket og rost Thisted kommune for det.

 Fjernvarmenet til Sjørring:

De bestræbelser, som Håndv.- og Borgerforeningen i løbet af 2008 gjorde for om muligt på et tidspunkt at blive koblet op på kommunens fjernvarmeværk, har vi fulgt op på. Men sagen ligger p.t. lidt brak i kommunen på grund af vanskelighederne med at få den samlede varmeplan godkendt i ministeriet. Så vidt jeg har forstået er det uafklaret, om kommunen kan få tilladelse til at udvide mængden af affaldsforbrændingen, som skal være en væsentlig del af varmeforsyningen.

Sker der nyt, er vi klar til at følge op, og kommunen er bekendt med vores interesse i sagen.

  ”Hold-byen-ren”- kampagne:

I lighed med tidligere år afholdt foreningen igen i foråret 2009 en ”Hold-byen-ren”-aften (mandag den 20. april).

Flot opbakning fra byens borgere, ikke mindre end 36 deltog. Væsentlig bedre end dette år, hvor kun 12 var mødt op (inkl. bestyrelsen).

 Advents- og julearrangement:

Atter i 2009 var foreningens adventsarrangement et tilløbsstykke: Hen imod 200 mennesker deltog fra starten ved koncerten med Lilian, Majbritt og Nanna på skolen. Mange tak til dem for den fine underholdning. Ud over den musikalske underholdning var der gratis gløgg og æbleskiver (sponsoreret af den lokale Super Spar købmand) og stort amerikansk lotteri med over 50 fine præmier, sponsoreret af lokale erhvervsdrivende. Tusind tak for det.

Derefter deltog igen et par hundrede mennesker i fakkeltoget. På grund af det dårlige vejr måtte vi undvære Børge Nielsens hestekøretøj, og p.gr. af nu afdøde Per Hulstrøms sygdom, var det Rosa og Kristian Kusk, der dannede nissepar som fløjmænd gennem byen til juletræstændingen på torvet.

Aftenen sluttede med julekoncert i en fyldt kirke med medvirken af Klitmøller Gospelkor. Det blev en herlig koncert. – Og vi har allerede bestilt koret igen til årets julearr. Også tak til Lilian Linde og Peder Kristensen og kirkebetjeningen for velvillig bistand.

 ”Syng sammen”-arrangementer:

Foreningen har sammen med menighedsrådet i Sjørring-Thorsted været medindbyder til 3 sangaftener i hhv. Sjørring og Thorsted. Aftenerne har været velbesøgt med mellem 35 og 65 deltagere.

Vi er med i videreførelsen af tilsvarende arrangementer i år. Heraf har det første allerede været afholdt 10. marts i Thorsted kirke. Yderligere et følger i efteråret, onsdag den 3. nov., kl. 19.30.

Midtvejs i arrangementet serveres et lille traktement. Alle musik- og sangglade mennesker - også ikke kirkeinteresserede - kan i høj grad have glæde af at være med disse aftener. Gratis deltagelse. Menighedsrådet skal roses for dette initiativ, som på fornem vis supplerer byens udbud af kulturelle arrangementer.

 Kunstmesse:

Foreningen deltager i et udvalg, der sammen med Sjørring Kunstforening arrangerer løbende kunstudstillinger i Sjørring Idræts- og Kulturcenter. I det forløbne år har 6 forskellige Thy-kunstnere udstillet billeder og derved været med til at sætte kolorit på centrets aula.

Sammen med Kunstforeningen og Sjørring Idræts- og Kulturcenter var vi arrangører af kunstmesse 2009. 28 kunstnere udstillede, der var musikalsk underholdning og ikke mindre end mellem 900 og 1000 publikummer besøgt messen. Succesen gentages i udvidet omfang den 31. okt. 2010. I år bliver der plads til ca. 50 kunstnerstande og kunsten kombineres med en vinmesse med mulighed for smagsprøver.

Vi får brug for en masse hjælpere, så noter allerede nu den 31. okt.

 Sjørring Fælled:

Vedligeholdelse og udbygning af Fælleden er en tilbagevendende opgave for foreningen. Også i det forløbne år, er der sket mange store og små ting her:

Lørdag den 10. april havde vi den årlige ”Arbejdsdag på Fælleden”, hvor der blev ryddet op og ryddet ud i træbeplantningen. Et arbejde, som et mindre arbejdshold med Per Lukassen som sjakbajs fortsatte tirsdag aften i den forløbne uge. Bestyrelsen var stærkt repræsenteret på oprydningsdagen, og vi kunne sagtens have brugt lidt flere hænder. Men stor tak til dem, der mødte op.

I det forløbne år fik vi anlagt en sti fra madpakkehuset nord om søen, hvor der også blev etableret bord og bænke, så man nu også med aftensolen i øjnene kan nyde udsigten og dyrelivet i og omkring søen.

Det sidste par år er der sket en stigende vækst af grøde i Fælledsøen. Bestyrelsen har overvejet forskellige løsninger på problemet, bl.a. anskaffelse af en speciel grødeskæremaskine. Men foreløbig har vi besluttet at leje et professionelt firma, som skærer grøde i juli måned. Vi vil herefter overveje, om udgiften hertil, der forventes at blive 8-9000 kr., berettiger, at vi selv anskaffer en   maskine (udgift ca. 20.000 kr. + lån/leje af båd).

Da vi modtog en gave fra Børge Nielsen og Lis Christensen, Snedsted i form af en flot granitsten lykkedes det efter flere års forgæves forsøg at få skiltet vejen fra Odinsvej til Fælleden. Desværre faldt der et bogstav væk, da stenhuggeren graverede stenen. – En sag, jeg ikke har fået meget ros for. 

I det hele taget er Fælleden et stort aktiv for byen og bruges faktisk flittigt af både enkeltpersoner og grupper, bl.a. dagplejemødre, børnefødselsdage, børnehaver fra både Sjørring og Thisted.

Per Lukassen gør en kæmpeindsats, for at Fælleden hele tiden er velholdt. Stor tak til Per for det, og også tak til Thisted kommune, som sørger for græsslåningen.

Foreningen modtager meget gerne forslag til fortsatte forbedringer af Fælledens anvendelsesmulig-heder – og også periodisk et par hænder til hjælp ved vedligeholdelsen.

Et af de tilbagevendende arrangementer på Fælleden er byens Skt. Hansaften:

Over 200 mennesker deltog i foreningens Skt. Hansaften på Fælleden i 2009. Her hyggede vi os med koncert med skolens rytmiske kor og orkester, snobrødsbagning og pølsestegning, kaffe, kage, øl og vand, og ikke mindst en fortrinlig båltale ved Sjørring skoles viceskoleinspektør, Viggo Odgaard.

En rigtig fin aften på trods af det lidt kølige vejr.

 Garderobetjeneste:

Håndv.- og Borgerforening ønsker ikke at konkurrere med byens øvrige foreninger om indtægtsgivende arrangementer. Vores opgave er først og fremmest at være byens talerør opad i systemet og desuden at tage initiativer, der fremmer byens udvikling. Derfor er foreningen i meget høj grad afhængig af medlemskontingentindtægterne.

Men da det jo ikke er gratis at drive forening (blot det at sørge for, at byen har et juletræ koster omkring 5000 kr.), har bestyrelsen for at styrke økonomien i det forløbne år påtaget sig at agere garderobetjeneste ved hhv. Boldklubbens Kandis-fest og Håndboldklubbens julefrokost. Tidligere lå gæsternes overtøj og flød forskellige steder i hallen, nu er der faktisk system og orden i tingene, og en hel del gæster ved disse fester har faktisk givet udtryk for, at det har været rart at kunne få overtøjet opbevaret under ordnede forhold. – Og så har foreningen tjent en smule penge ved at gøre folk en tjeneste.

 Benzintankstation i byen:

Foreningens forsøg på at få etableret en benzinstation i byen er opgivet, da det viste sig, at det areal, Sjørring El-Service var villig til at stille til rådighed, har vist sig at være for lille. Om det i øvrigt havde været muligt at opnå tilladelser og finde en interesseret entreprenør, er i øvrigt uvist.

 Lokalplan Voldgade:

I forbindelse med de verserende planer om at udstykke gartner Jensens tidligere gartnerijord langs kanalen nordvest for Voldgade har foreningen fremsendt udtalelse til det udarbejdede lokalplanforslag. I enighed med Vejforeningen Voldgade har vi bl.a. påpeget, at det skal forhindres, at der bliver generende ”rundkørsel” ad Voldgade, Bakkevej og Vorupørvej, men at ud- og indkørsel til de ny huse kun bør ske ad Voldgade, og at de nye boligejere derfor skal forpligtes til at deltage i vedligeholdelsen af den private fællesvej, Voldgade på lige for med de nuværende grundejere.

Hvor langt udstykningsplanerne p.t. er fremme vides ikke præcist, men lokalplanen er godkendt i byrådet, så en evt. køber af området kan igangsætte byggemodning og byggeri, når det ønskes.

 Fælles foreningsmesse:

Sjørring-Thorsted Menighedsråd har indbudt samtlige byens foreninger og forretninger til deltagelse i en fælles foreningsmesse, hvor alle foreninger og – og muligvis forretninger - vil få mulighed for at præsentere sig. Der arbejdes i øjeblikket på sagen, og datoen søndag den 19. september er fastsat. Såfremt arrangementet bliver til noget, forventer vi at deltage.

 Nedlæggelse af jernbaneoverkørsler/overgange langs Thybanen:

Tirsdag 2. febr. afholdt Banestyrelsen orienterende møde om nedlæggelse af et stort antal overgange/overkørsler over banesporet mellem Struer og Thisted. AC deltog for Håndv.- og Borgerforeningen. I og omkring Sjørring foreslås de to private overkørsler umiddelbart syd for Sjørring by nedlagt og erstattet af grusvej fra de 4 berørte ejendomme med tilslutning til Kumlvej øst for kirken.

Desuden foreslås overgangen fra Brogårdsvej til Vorupørvej (over for købmanden) nedlagt/lukket med opsætning af ikke passérbart hegn, så al gående og cyklende trafik fra hele den østlige del af byen henvises til overkørslen fra Næstrupvej til Vorupørvej.

Bestyrelsen besluttede at gøre indsigelse mod nedlæggelsen af overgangen fra Brogårdsvej til Vorupørvej, bl.a. med den begrundelse, at Sjørring by derved ville blive endnu mere opdelt med større afstande, mere kørende trafik og flere parkerede biler på forretningsstrøget til følge. Hvordan sagen ender, vides endnu ikke.

 Kontingentfastsættelse:

Medlemskontingentet i Håndv.- og Borgerforeningen har i en lang årrække været uændret 125 kr. for en husstand og 75 kr. for enlige.

Bestyrelsen foreslår som led i den almindelige prisudvikling, at kontingentet for 2010 fastsættes til hh. 150 kr. og 100 kr. Generalforsamlingen træffer endelig beslutning.

 ”Den røde port”:

På generalforsamlingen i 2009 stillede foreningen i udsigt, at vi i løbet af vinteren ville tage initiativ til en renovering af ”Den røde port” ved Sjørring Volde. Flere af de fremmødte på generalforsamlingen gav endda tilsagn om at ville hjælpe med arbejdet.

Sagen har da også figureret på stort set alle bestyrelsesmøderne siden da, uden at vi dog er kommet frem til en endelig beslutning om portens fremtidige skæbne.

Sagen har nemlig udviklet sig, idet Statsskovvæsenet siden foråret 2009 har ryddet al bevoksning langs volden mod Vorupørvej, så porten pludselig stod fuldstændig mutters alene og ganske umotiveret ude midt i ingenting.

Vi – det vil sige et flertal i bestyrelsen – er herefter blevet i tvivl om, om porten overhovedet kan anbringes, så det ser rimeligt ud.

Foreløbig er den derfor skilt ad og deponeret hos Anders og Henny Østergaard, som velvilligt har stillet deres værksted til rådighed.

Hverken Statsskovvæsenet eller Museet viser væsentlig interesse i at få porten genopstillet, men vil dog ej heller modsætte sig det, hvis lokalbefolkningen ønsker det.

Porten kan i hvert fald spores helt tilbage til omkring år 1900, og den er senest renoveret i 1970-erne.

Den sag skal vi drøfte i aften.

 Overvejelser om fremtidige foreningsopgaver:

Videreudvikling af www.sjørring.net.
Evt. stop for uddeling af ”Dé  ská  vi té”.
Evt. initiativ til start på fælles kvartalsavis, ”Sjørring Sogn-avis”
Generel udvikling af lokalsamfundet Sjørring, herunder markedsføring af byen både udad- og indadtil.
Gade- og trafiksanering gennem Sjørring by.
Benzintankstation i byen.
Renovering af Den røde Port ved Sjørring Volde.
Fortsat udvikling af Fælleden.
Fjernvarme til byen.
Kontingentfastsættelse.

 Tak:

Tak til alle, der i det forløbne år har støttet foreningen på forskellig vis, f.eks. ved frivilligt arbejde, sponsorering og ved almindelig deltagelse i foreningens aktiviteter.

Tak til bestyrelseskolleger og deres ægtefæller. I har alle - ikke blot ydet en stor indsats til gavn for Sjørring, - men også været rigtig hyggelige at være sammen med, bl.a. gennem villighed til at deltage i ajourføring af fælles viden om, hvad der foregår i byen – af enhver aktuel art.

Speciel stor tak til Per, som gør en kæmpe indsat for vedligeholdelse og forbedring af Fælleden.

Og en meget stor tak til Jane, som desværre har valgt at forlade bestyrelsen efter 4 års flittigt arbejde. Vi andre håber, at du fortryder dit fravalg. I hvert fald får du ingen lokale nyheder af os fremover.

Til toppen


Formandens beretning ved Arne Clausen
 

Medlemskab:
Straks efter bestyrelsens konstituering i april sidste år uddeltes indbetalingskort medfølgende en kort orientering om foreningens aktiviteter i det forløbne år, samt overordnede planer for det følgende år. Aktuelt antal husstandsmedlemmer er 145 husstande samt 30 enlige medlemmer.

"De´ ska´ vi te´ "
Pjecen udsendt halvårligt - januar og august. - Tryksponsorer: Nykredit og Sparekassen Thy
Adskillige foreninger/institutioner er flittige til at benytte tilbuddet.
Overveje at satse mere på den elektroniske udgave, som er lettere at supplere og redigere og distribuere via www.sjørring.net.

Netportalen www.sjørring.net:
Alle lokale foreninger, institutioner, forretninger, virksomheder har her mulighed for at præsentere sig og orientere om deres virksomhed.
Mulighed for lokal nyhedsopdatering og debat- og samtaleforum (Sidstnævnte endnu kun lidt udnyttet, men bør overvejes udbygget).
Vi arbejder med planer om at styrke netportalen og på sigt udbygge til et decideret lokalt nyhedsmedie.
Jørgen gør et fremragende arbejde som webmaster for Sjørring.net. Tusind tak for det.

Byggemodning på Frejasvej:
Tilbagevendende korrespondance med Thisted kommune har nu endelig resulteret i, at byggemodningen af ca. 14 nye parcelhusgrunde, efter at museets udgravninger er afsluttet, nu er udbudt i licitation. De ny grunde forventes herefter at være klar til salg fra september 2009.
Det har været en lang proces, bl.a. forårsaget af de mange spændende oldtidsfund i Sjørring, samt kommunens anstrengte økonomi.
Nu må alle lokale beboere gøre en aktiv indsats for at reklamere for salg af grundene, for derved at medvirke til byens fortsatte udvikling.

Asfaltarbejder i 2008 og 09:
Ebbesvej, Skolestræde og Jacobsvej blev efter en langvarig arbejdsproces gaderenoveret i løbet af 2008. Endnu er asfaltarbejdet ikke færdiggjort tilfredsstillende og effektiviteten af den foretagne trafiksanering i området kan givetvis diskuteres. Foreningen har i vinterens løb rettet henvendelse til kommunen med appel om færdiggørelsen af asfaltarbejdet på de renoverede veje. For en halv snes dage siden fik vi positiv tilbagemelding: De tre veje vil blive asfalteret i løbet af 2009.
De seneste to års gentagne henvendelser til kommunen om asfaltering af de to kirkeparkerings-pladser ved Næstrupvej har nu endelig givet positivt resultat: Den store p-plads bliver renoveret og asfalteret i nær fremtid. Endvidere har teknisk forvaltning nu også vedkendt sig ansvaret for vedligeholdelse af det grønne bælte mellem p-pladsen og Næstrupvej, som har været stærkt forsømt i de senere år.

Fjernvarmenet til Sjørring:
Allerede på generalforsamlingen i 2008 nævnte vi, at foreningen over for Thisted Fjernvarmeværk havde vist interesse for mulighed for på et tidspunkt at få Sjørring by tilsluttet den kollektive fjernvarmeforsyning fra Thisted Fjernvarmeværk. Vi har i det forløbne år fulgt sagen op med kontakter til det kommunale udvalg, der arbejder med kommunens energiforsyning, bl.a. har vi haft repræsentanter med til et par offentlige møder om sagen.
P.t. er sagen uafklaret, bl.a. som følge af kommunens aftale med Naturgas Midt/Nord om gaslevering.
Da mange af byens gasfyr nærmer sig tidspunkt for udskiftning er sagen aktuel, og foreningen vil fastholde kontakten til kommunens varmeforsyning. Thisted Fjernvarmeværk er blandt de absolut billigste varmeleverandører i hele Danmark.

Midtvest Bredbånd:
Efter flere års anstrengelser med at få Midtvest Bredbånd til at lægge fibernet ud i Sjørring og derved give mulighed for opkobling på Midtvest Bredbånds forbindelse viste vores stigende skepsis i retning af selskabets manglende effektivitet sig jo desværre i efteråret 2008 at være velbegrundet. Selskabet gik konkurs, og hvem der evt. overtager resterne er p.t. uafklaret. Ender sagen lykkeligt, vil foreningen genoptage bestræbelserne på at få Sjørring forsynet med hurtig og billig internet, TV og telefoni. Indtil da kan vi kun vente og se tiden an.

By- og gadesanering af Vorupørvej gennem Sjørring.
Det forslag til totalsanering af Vorupørvejsstrækningen gennem Sjørring by, Håndv.- og Borgerforeningen i starten af 2008 fremsendte til kommunens RealDania projekt blev desværre ikke udvalgt til realisering. Ikke på grund af projektets manglende kvaliteter, tværtimod anerkendte kommunes teknikere forslaget, men som følge af de overordnede indsatsområder, som RealDania sammen med kommunen besluttede at satse på, bl.a. nedrivning af skæmmende bygninger i landdistrikterne, stiforbindelser af naturmæssig værdi, bl.a. i tilknytning til Naturpark Thy, samt særlig indsats i kystbyerne (Klitmøller og Vorupør), kom vores projekt ikke i betragtning i denne omgang.
Foreningen vil på passende tidspunkter kontakte kommunen med henblik på på et tidspunkt at få projektet gennemført (f.eks. når de luftbårne el-ledninger gennem byen skal graves i jorden, evt. sammen med udlægning af fibernet). Forretningsstrøget trænger hårdt til både en trafiksanering (hastighedsdæmpende foranstaltninger) og en æstetisk ansigtsløftning.

"Hold-byen-ren"- kampagne:
I lighed med tidligere år afholdt foreningen igen en "Hold-byen-ren"-aften (mandag den 20. april).
Som sædvanlig god tilslutning fra byens borgere. Håber på langtidseffekt, for den ene årlige aften klarer selvfølgelig ikke problemet med urimelig henkastning af affald i det daglige, men arrangementet er bl.a. en påmindelse om den enkeltes ansvarlighed. I øvrigt var der mindre henkastet affald i år, end tidligere.

Byens "grønne torv":
Foreningen har fortsat aftale med Holms Haveservice om løbende vedligeholdelse af den grønne trekant ved Næstrupvejs udmunding i Vorupørvej. Aftalen er udvidet med, at Jannik nu også løbende holder græsrabatten mellem Thybanens hegn og Vorupørvejs østlige fortov ryddet.
"Sjørringstenen":
Foreningen har støttet Sjørring Kunstforening med 1000 kr. til den nyligt afslørede Sjørringsten på det grønne torv. Der er i øvrigt god grund til at rose Kunstforeningen for dette initiativ, som i høj grad medvirker til byens forskønnelse, og for det fine "afsløringsarrangement":

Advents- og julearrangement:
Atter i år var foreningens adventsarrangement et tilløbsstykke: Hen imod 200 mennesker deltog fra starten ved skoleelevkoncerten på skolen. Ud over den musikalske underholdning var der gratis gløgg og æbleskiver (sponsoreret af den lokale købmand) og stort amerikansk lotteri med over 50 fine præmier, sponsoreret af lokale erhvervsdrivende. Tusind tak for det.
Derefter deltog igen et par hundrede mennesker i fakkeltoget anført af Børge Nielsens nisseklædte hestekøretøj med Rosa og Per Hulstrøm som nissepar på bagsmækken gennem byen til juletræstændingen på torvet.
Aftenen sluttede med julekoncert i en fyldt kirke med medvirken af Nordvestjysk Pigekor og Lilian Ryborgs fremragende sangtrio.
En herlig aften.
Når vi til næste års julekoncert søndag den 29. nov. har valgt at udskifte Nordvestjysk Pigekor med Klitmøller Gospelkor, er det absolut ikke på grund af utilfredshed med pigekoret, men udelukkende for variationens skyld.

"Sangens år"-arrangementer:
Foreningen har sammen med menighedsrådene i Sjørring-Thorsted været medindbyder til 4 sangaftener i hhv. Sjørring og Thorsted kirke og i Sjørring Idræts- og Kulturcenter. Aftenernes temaer har været "De 4 årstider". Aftenerne har været velbesøgt med mellem 45 og 85 deltagere.
Vi er med i videreførelsen af tilsvarende arrangementer i år. Heraf har det første allerede været afholdt 1. april., den næste følger 27. maj kl. 19.30 i Thorsted kirke, hvor en række lokale sangere og musikere igen vil afveksle med glad fællessang af sange fra Højskolesangbogen. Midtvejs i arrangementet serveres et lille traktement. Alle musik- og sangglade mennesker - også ikke kirkeinteresserede - kan i høj grad have glæde af at være med disse aftener. Gratis deltagelse. Menighedsrådet skal roses for dette initiativ, som på fornem vis supplerer byens udbud af kulturelle arrangementer.

"Vikingetidens Sjørring":
Sammen med Museet og Sjørring Sogns Historie arrangerede vi i begyndelsen af september 2008 en byvandring gennem vikingetidens Sjørring. Vi startede ved de da igangværende udgravninger ved Efterskolens nybyggeri og via de tidligere udgravninger på vestsiden af Vorupørvej gik turen til museets aktuelle udgravning i Frejasvejkvarteret. To veloplagte museumsfolk fortalte og fremviste nye spændende fund fra Sjørrings fortid.
Ikke mindre end omkring 80 mennesker deltog.
I begyndelsen af maj fortsætter museet udgravningerne i tidligere gartner Henry Christensens have (for nylig overtaget af menighedsrådet). Man har allerede nu konstateret, at der også i dette område er spændende spor af Sjørringboernes forfædre. Hvad nyt disse fund kan tilføre den allerede eksisterende viden om byens fortid, har vi mulighed for at følge. Evt. afholde arrangement, når resultaterne foreligger.

Sperring Sø-projekt:
Foreningen påtog sig på opfordring fra bl.a. Skov- og Naturstyrelsen, Thisted kommune, nogle lokale beboere og et par lodsejere at afholde et møde for at få belyst evt. interesse for genskabelse af den oprindelige Sperring sø, i lighed med den nydannede Sundby sø.
Sammen med diverse myndigheder deltog næsten alle søens lodsejere i mødet, som blev afholdt på Landbo Thy. Skov- og Naturstyrelsen, Thisted kommune, og Landbo Thy gav oplæg og derefter blev sagen drøftet.
Det viste sig dog, at et stort flertal af lodsejere på nuværende tidspunkt ikke er interesseret i medvirke i et naturgenopretningsprojekt.
Skulle stemningen på et tidspunkt vende, f.eks. som følge af faldende jordpriser, nye miljørestriktioner ol., kan sagen evt. genoptages.

Kunstudstillinger i Sjørring Idræts- og Kulturcenter - "Kunstmesse":
Foreningen deltager i et udvalg, der sammen med Sjørring Kunstforening arrangerer løbende kunstudstillinger i Sjørring Idræts- og Kulturcenter. I det forløbne år har 6 forskellige Thy-kunstnere udstillet billeder og derved været med til at sætte kolorit på centrets aula.
Det samme udvalg planlægger i øjeblikket sammen med Idræts- og Kulturcentret afholdelse af en "kunstmesse" søndag den 25. okt. Ca. 45 kunstnere er indbudt til at præsentere deres arbejder i tidsrummet kl. 11-17. Vi forventer, at der også i løbet af dagen vil være musikalske indslag.
Der er tale om et arrangement, der ikke tidligere har været afholdt lignende i hele det nordvestlige Jylland.
Skulle nogle have lyst til at give en hjælpende hånd med i det praktiske i den forbindelse, vil vi være meget glade for det.

Sjørring Fælled:
Vedligeholdelse og udbygning af Fælleden er en tilbagevendende opgave for foreningen. Også i det forløbne år, er der sket mange store og små ting her:
Nyt madpakkehus med nye bænke er etableret. Muliggjort af en gave på 5.000 kr. fra Snedsted Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond. Skolens P-kl. og en mindre håndfuld frivillige foreningsmedlemmer udførte det praktiske arbejde. Tak for det.
Bord- og bænkesættene er blevet malet, og der er på "Arbejdsdag på Fælleden" for nylig blevet ryddet op og ryddet ud i træbeplantningen. Etablering af nye sandkasser ønsket af dagplejemødrene er i gang, bmx-baneterrænnet er blevet trimmet, bl.a. er det værste brombærkrat fjernet, så området nu igen bliver brugt flittigt til cykelkørsel af enhver art. I efteråret blev der udført planeringsarbejde syd for madpakkehuset og derefter sået græs, som efter en våd og kold start nu ser ud til at grønnes.
Vi forventer i løbet af det næste års tid at få etableret en stiforbindelse fra madpakkehuset om mod den nordøstlige side af søen og evt. opsat en fast bænk ved søbredden her. Desuden arbejder vi på at få opsat en passende skiltning til området, helst af natursten.
I det hele taget er Fælleden et stort aktiv for byen og bruges faktisk flittigt af både enkeltpersoner og grupper, bl.a. dagplejemødre, børnefødselsdage, børnehaver fra både Sjørring og Thisted.
Per Lukassen gør en kæmpeindsats, for at Fælleden hele tiden er velholdt. Stor tak til Per for det, og også tak til Thisted kommune, som sørger for græsslåningen.
Et lille hjertesuk: Desværre sker der for ofte lidt småhærværk på Fælleden: Ødelæggelse af vindnet i madpakkehuset, bænke der kastes i søen ol. Vi appellerer om, at alle støtter forenings bestræbelser på at holde området pænt.
Foreningen modtager meget gerne forslag til fortsatte forbedringer af Fælledens anvendelsesmulig-heder.

Foreningsarrangementer på Fælleden:
Trailer- og kræmmermarked i august 2008 med kræmmere, hestevognskørsel med Thy-Mors Køreselskabs hestekøretøjer og kaffe/ brød, øl og vand. Desværre svigtede udstillingen af veterantraktorer p.gr.a. en aftalemisforståelse. Pæn tilslutning.

Skt. Hansaften:
Ca. 200 mennesker deltog i foreningens Skt. Hansaften på Fælleden. Her hyggede vi os med koncert med skolens rytmiske kor og orkester og 2 lokale basunspiller (Per Bjerg og Lars Vinther), snobrødsbagning og pølsestegning, båltale ved børne- og kulturudvalgsformand Preben Dalgård og kaffe, kage, øl og vand.
Spejderne i Sjørring havde venligst udlånt telte, der gjorde aftenen mulig. Tak for det.
En rigtig fin aften på trods af det blæsende og kølige vejr.

Spejderlejr:
Mellem 3-400 spejdere deltog i en 5 døgns lejr arrangeret af Spejderne i Thy. Hele Fælleden emmede af aktive og glade børn og voksne, der selv forestod en lang række aktiviteter, spændende fra morgenandagt, spidstegning, orienteringsløb til discoteksdans.
En af aftenerne var alle byens borgere indbudt til at besøge lejren og deltage i bl.a. fællesspisning. Et pænt antal tog mod tilbuddet.
Arrangementet var velsignet af fremragende sommervejr og Fælleden viste sig fra sin allerbedste side som særdeles velegnet til også så store arrangementer. Spejderne skal være særdeles velkomne igen.

"Den røde port":
Foreningen har for nylig kontaktet Thy Statsskove og Thisted Museum for at afdække mulighed for at få "Den røde port" ved indgangen til Sjørring Volde renoveret.
De to institutioner har desværre ingen midler til formålet, men vil være interesseret i at samarbejde om et evt. renoveringsprojekt, men initiativet skal komme fra lokalbefolkningen, bl.a. i form at tilsagn om frivillig arbejdskraft.
Hvis ikke dette sker, vil porten sandsynligvis blive fjernet.
Foreningen er indstillet på at forsøge at rejse en lokal interesse, f.eks. ved nedsættelse af en arbejdsgruppe, der vil påtage sig arbejdet med at bevare et historisk minde i byen. Porten kan i hvert fald spores helt tilbage til omkring år 1900, og den er senest renoveret i 1970-erne.
Lad os drøfte sagen i aften.


Tak:
Tak til alle, der i det forløbne år har støttet foreningen på forskellig vis, f.eks. ved frivilligt arbejde, sponsorering og ved almindelig deltagelse i foreningens aktiviteter.
Tak til bestyrelseskolleger og deres ægtefæller. I har alle - ikke blot ydet en stor indsats til gavn for Sjørring, - men også været rigtig hyggelige at være sammen med, bl.a. gennem villighed til at deltage i ajourføring af fælles viden om, hvad der foregår i byen - af enhver aktuel art.
Speciel stor tak til Jørgen, som nu gennem en årrække har gjort en meget stor indsats i bestyrelsesarbejdet og desuden har æren for opbygningen af www.sjørring.net.

Overvejelser om fremtidige foreningsopgaver:
Videreudvikling af www.sjørring.net
Generel udvikling af lokalsamfundet Sjørring, herunder markedsføring af byen, jf. møde med LAG Thy-Mors (udarbejdelse af status over byens aktuelle kvaliteter og evt. mangler, evt. "brain-storm").
Benzintankstation i byen.
Renovering af Den røde Port ved Sjørring Volde.
Fortsat udvikling af Fælleden.
Gade- og trafiksanering gennem Sjørring by.
Fjernvarme til byen.
Midt/Vest Bredbånd

Arne Clausen. 28. april 2009

Til toppen

Tilbage til hovedmenu